martes, 21 de diciembre de 2010SiMbolS!!

Un símbol és una representació d'una idea de manera que puga ser percebuda per alguns sentits ; El símbol també pot representar un sentiment i és un tipus de signe .
Els símbols poden ser de molts tipus: materials, visuals verbals numèrics, sons...
La semiòtica és la disciplina que estudia els símbols.

Els simbols provenen del llati i del grec
son representacions antigues que son utilitzades en lactualitat gracies ala seua conservacio.
Molts filosofs han utilitzat els simbols com a metode dinvestigacio. Aristotil afirmaca que no es podia pensar sense images o millor dit sense simbols. El orige daquestos an donat un gran pas a la societat.


Els simbols sutilitzen el lactualitat per a poder entendre les coses i poder interpretarles aixi com señals de trafic, de prohibit fumar, no pasar.. etc..
Aixo ens fa mes facil entendre les situacions de la vida i no engañarnos.


El llenguatge és la facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor mitjançant un codi determinat de signes interpretable per a ell. Per això, el llenguatge té un aspecte individual i un aspecte social.
hi pot haver moltes menes de llenguatges: auditiu visual, olfactiu, tàctil, etc per aixo els simbols estan relacionats amb ell per poder ajudar a entredrel.
5º 6º
Pugem trobar un llenguatge de tipo familiar o coloquial, un llenguatge natural, un llñenguatge literari y un llenguatge técnic o científic, entre altres.
Llenguatge Familiar o coloquial
El llenguatge familiar o coloquial es la parla comu i espontania de la majoria de les persones...
EX: tirat pa cavant o paca arrere…
Llenguatge Literari
Es el utilizat per els escritors.
Llenguatge tecnic o científic
Els seus rasgos caracteristics son empleats a la ciencia i la tecnicitat profesional.
Llenguatge jurídic i administratiu.
Correspondent al mon del dret.7º La relació entre els símbols i el llenguatge es bidireccional ia que cada simbol fa referencia al seu misatge i el misatge sempre es representat per el mateix simbol .
Aixi podem entendre sense problemas tot el contingut tant del misatge com del simbol


Alguns exemples clars dels simbols son els de les banderes utilitzades per a diferenciar paisos ciutats provincias.. etc..
Cada pais te la seua propia bandera que el identifica al igual que cada provincia i cada bandera esta formada per fets historics ocorreguts en eixe territori .


Un altre exemple de simbols barrejat amb el llenguatge es el codi dels sord ia que utiliza signes visuals per a poder realitzar una comunicacio bidireccional.aixi expliaca com sutilitza el llenguatge aplicat als simbols.

10º Entre signes y símbols hi ha diferencies:
 Els signes poden ser comprenguts per els sers humans i alguns (com els signes gestuals), inclus per certs animals; els símbols son específicament humans.
 Els signes señalen; son específics de una circunstancia. Els símbols tenen un significat mes ampli.


Signes!!

1º Un signe es el que podem percebre per els sentits i ens produeix una idea en la ment.
Si no es percebut per els sentits i consecuentment no ens a produit eixa idea en la ment aquesta comunicacio no seria correcte.
La ciencia que estudia aquest tipus de comunicacio o de signes sanomena semiologia.

2º el orige dels signes es al igual que el dels simbols procedent del llati i del grec .
Els avantpasats nostres els utilisaven per poder comunicarse i aixi a quedat fins lactualitat ia que nosaltres tambe els utilizem per poder entendre millor la comunicacio.

3º Molts signes han fet referencia a fets historics , politics i culturals ocorreguts en el pasat I identificats nomes per un dells com per exemple el signe de la modernitat de davinci o la falange que explica lépoca franquista española etc.. donant pas aixi als signes que conegem en lactualitat


Tipus de signes:
1. Lingüistics / No lingüistic
2. Diacritics
3. De interrogacio

4. De puntuacio com per exemple el punt la coma el punt i coma…
5. Del Zodiac com per exemple libra,tauro , virgo, piscis.. que fan referncia a la data del naixement de cadascu.
6. Matematics com el signe de la suma de la resta multiplicacio.. etc..


5º Els dos tipus més importants:
1. Lingüistics
Formats per un significant.
2. NO lingüistics
Emeten significats per un altre medi que no és la veu.


6ºel signe linguistic consta de dues parts:

* significant: Conjunt de fonemas k forma la paraula.. ( g-o.-s)
*significat que es el concepte de eixa paraula( mamifer de Quatre potes..)

Les seues caracteristiques mes importants i mes representatives ia que en conte varies son:

1.La Arbitrarietat
2. El Carácter lineal

7, 8, 9º
Signes no lingüistics ( Emeten significats per un altre medi que no és la veu)

Hi tres tipus de signes no lingüistics:

*indicis (relació de contigüitat en el que representa)

*icones (Relació de semblança amb el que representa)

*Simbols (ja parlats anteriorment)

10º
En l’actualitat hem fet us dels signes per a facilitarnos l’enteniment de certs elements com el messenger, les señals etc…