martes, 21 de diciembre de 2010SiMbolS!!

Un símbol és una representació d'una idea de manera que puga ser percebuda per alguns sentits ; El símbol també pot representar un sentiment i és un tipus de signe .
Els símbols poden ser de molts tipus: materials, visuals verbals numèrics, sons...
La semiòtica és la disciplina que estudia els símbols.

Els simbols provenen del llati i del grec
son representacions antigues que son utilitzades en lactualitat gracies ala seua conservacio.
Molts filosofs han utilitzat els simbols com a metode dinvestigacio. Aristotil afirmaca que no es podia pensar sense images o millor dit sense simbols. El orige daquestos an donat un gran pas a la societat.


Els simbols sutilitzen el lactualitat per a poder entendre les coses i poder interpretarles aixi com señals de trafic, de prohibit fumar, no pasar.. etc..
Aixo ens fa mes facil entendre les situacions de la vida i no engañarnos.


El llenguatge és la facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor mitjançant un codi determinat de signes interpretable per a ell. Per això, el llenguatge té un aspecte individual i un aspecte social.
hi pot haver moltes menes de llenguatges: auditiu visual, olfactiu, tàctil, etc per aixo els simbols estan relacionats amb ell per poder ajudar a entredrel.
5º 6º
Pugem trobar un llenguatge de tipo familiar o coloquial, un llenguatge natural, un llñenguatge literari y un llenguatge técnic o científic, entre altres.
Llenguatge Familiar o coloquial
El llenguatge familiar o coloquial es la parla comu i espontania de la majoria de les persones...
EX: tirat pa cavant o paca arrere…
Llenguatge Literari
Es el utilizat per els escritors.
Llenguatge tecnic o científic
Els seus rasgos caracteristics son empleats a la ciencia i la tecnicitat profesional.
Llenguatge jurídic i administratiu.
Correspondent al mon del dret.7º La relació entre els símbols i el llenguatge es bidireccional ia que cada simbol fa referencia al seu misatge i el misatge sempre es representat per el mateix simbol .
Aixi podem entendre sense problemas tot el contingut tant del misatge com del simbol


Alguns exemples clars dels simbols son els de les banderes utilitzades per a diferenciar paisos ciutats provincias.. etc..
Cada pais te la seua propia bandera que el identifica al igual que cada provincia i cada bandera esta formada per fets historics ocorreguts en eixe territori .


Un altre exemple de simbols barrejat amb el llenguatge es el codi dels sord ia que utiliza signes visuals per a poder realitzar una comunicacio bidireccional.aixi expliaca com sutilitza el llenguatge aplicat als simbols.

10º Entre signes y símbols hi ha diferencies:
 Els signes poden ser comprenguts per els sers humans i alguns (com els signes gestuals), inclus per certs animals; els símbols son específicament humans.
 Els signes señalen; son específics de una circunstancia. Els símbols tenen un significat mes ampli.


Signes!!

1º Un signe es el que podem percebre per els sentits i ens produeix una idea en la ment.
Si no es percebut per els sentits i consecuentment no ens a produit eixa idea en la ment aquesta comunicacio no seria correcte.
La ciencia que estudia aquest tipus de comunicacio o de signes sanomena semiologia.

2º el orige dels signes es al igual que el dels simbols procedent del llati i del grec .
Els avantpasats nostres els utilisaven per poder comunicarse i aixi a quedat fins lactualitat ia que nosaltres tambe els utilizem per poder entendre millor la comunicacio.

3º Molts signes han fet referencia a fets historics , politics i culturals ocorreguts en el pasat I identificats nomes per un dells com per exemple el signe de la modernitat de davinci o la falange que explica lépoca franquista española etc.. donant pas aixi als signes que conegem en lactualitat


Tipus de signes:
1. Lingüistics / No lingüistic
2. Diacritics
3. De interrogacio

4. De puntuacio com per exemple el punt la coma el punt i coma…
5. Del Zodiac com per exemple libra,tauro , virgo, piscis.. que fan referncia a la data del naixement de cadascu.
6. Matematics com el signe de la suma de la resta multiplicacio.. etc..


5º Els dos tipus més importants:
1. Lingüistics
Formats per un significant.
2. NO lingüistics
Emeten significats per un altre medi que no és la veu.


6ºel signe linguistic consta de dues parts:

* significant: Conjunt de fonemas k forma la paraula.. ( g-o.-s)
*significat que es el concepte de eixa paraula( mamifer de Quatre potes..)

Les seues caracteristiques mes importants i mes representatives ia que en conte varies son:

1.La Arbitrarietat
2. El Carácter lineal

7, 8, 9º
Signes no lingüistics ( Emeten significats per un altre medi que no és la veu)

Hi tres tipus de signes no lingüistics:

*indicis (relació de contigüitat en el que representa)

*icones (Relació de semblança amb el que representa)

*Simbols (ja parlats anteriorment)

10º
En l’actualitat hem fet us dels signes per a facilitarnos l’enteniment de certs elements com el messenger, les señals etc…

viernes, 26 de noviembre de 2010

Es la misma persona la que entra por la puerta y sale por ella?

Imaginese que usted esta sentado en una sala solo, ya que llego demasiado temprano. Entonces llega la persona a la que tanto esperaba. Discuten, debaten sobre varias cosas y llega la hora de irse. La pregunta es, ¿ Es la misma persona la que entro por la puerta y la que esta a punto de salir? (refiriendome a la persona con la que hablo) Fisicamente, si. Ahora, psicologicamente depende. Tal vez en la conversacion se dio cuenta de algo, de algun error o alguna duda que tenia, o simplemente cambio totalmente su actitud frente a la vida despues de aquella charla conmovedora y moralizadora. Entonces si, podemos hablar que esa persona y no es a misma que la que entro, ya que cambio su forma de pensamiento, o parte de ella. Tambien es el caso de que no haya cambiado nada. Puede que solo fue una conversacion normal y corriente que no la llevo a cambiar. Por eso, en cualquier circumstancia, las personas pueden cambiar, sea por un pequeño detallo del que se dio cuenta o no.

¿Que es la verdad?

La verdad es todo aquello que existe, es decir lo que vemos y lo que no vemos. Normalmente se afirma algo como verdadero si se puede ver, probar o demostrar, almenos asi es como funciona la teoria de la verdad hoy en dia. Entonces, podemos decir que algo es verdadero si no lo podemos demostrar a los demas? No. Por eso es muy importante, ya que unos cometen el error de no creer lo que otro dice, de demostrar la afirmacion a la que se apoya.

1. La nieve es blanca
2. 2+2=4
3. Las leyes de la aerodinamica me han funcionado porque mi avion aterriza correctamente.

¿Son verdaderas esas tres afirmaciones?

En mi opinion, si son verdaderas al comprobarlo. La nieve es blanca a simple ojo, 2+2=4 segun nuestro sistema matematico logico y las leyes de la aerodinamica funcionan ya que los aviones aterrizan correctamente. En esas pruebar que vemos cada dia, sea fuera o en la television, nos muestra que si se puede afirmar como algo verdadero. Por lo tanto, mientras no se demuestre nada, no es verdadero para los demas (excepto para la persona que apoya su pensamiento)

Creencia y verdad

En nuestra sociedad estos dos bandos estan en continua disputa, ya que mucha gente no cree lo que otros creen (en su caso en la creencia de un ser divino). Segun la FILOSOFIA la creencia es como una hipotesis, como algo nublado que no esta del todo claro, como algo imaginario por lo que se opone a la verdad ya que no puede ser demostrado como algo materialistico. Por eso la verdad tal y como dije arriba, es algo que se puede demostrar, la creencia en cambio es un pensamiento subjetivo de cada persona.

martes, 16 de noviembre de 2010

El coneixement cientific

Que es el coneixement cientific?
tot a allò que ha sigut descobert per la inteligencia humana, pot ser discutit o canviat, i sempre el que es diu hi ha que raonaro i explicar-ho.

Que es el sistema de comprovacio? Descobriment de la ciencia?
es basa en 4 condicions:
a) descripcio dels fenomens a explicar
b) propocició dels conceptes (hipotesis)
c) deduccio de altre fenomens a partir de la hipotesis anterior
d) observacio i contrastació dels fenomens de dita hipotesi

*el metode cientific sols estableix els criteris per a considerar el cientificament produit, i es poden contrastar per a verificar la falsetat dels enunciats sobre els fets.

Com es pot ditinguir un coneixement cientific d'un que no ho es?
una teoria empirica es aquella que permet ser contrastada per la experiencia, tenint en compte que aquesta pot ser falsejada. si no admet la posibilitat de ser falsejada no es una teoria cientifica.

Que es la falsabilitat?
propietat de les teories que neguen o discriminen els enunciats d'una hipotesis

martes, 9 de noviembre de 2010

La veritat i els seus criteris

*Que es la veritat?
-la veritat es una propietat dels enunciats no de les coses, es a dir, la veritat no esta en les coses sino en el que diem d'elles.

*Diferencia entre creença i veritat.
-una creença es una hipotesi que no esta comprobada, cuan la comprovem parlem de veritat.
Pero com ho comprovem? -a traves dels sentits, per mitja de les lleis universals, es a dir, cientificament

*La neu es blanca -> sabem que es veritat perque ho compovem per mitja dels sentits
*2+2=4 -> sabem que es veritat perque hi ha una llei universal que ens indica que es cert, i a més a més esta comprovat cientificament.
*les lleis de la aerodinamica m'han funcionat perque el meu avio ha aterrat correctament -> mijançant les lleis de la aerodinamica sabem que açò es cert perque está comprovat cientificament

martes, 26 de octubre de 2010

Raons per a dir que la persona que entra no es la mateixa que a eixit

La evidencia mai implica que una teoria siga certa. Basant-nos amb les nostres creençes o idees la veritat pot contraposar tot el que pensem. També sabem que segons la lògica i la norma de la contrapocisió del condicional (NCC) a=b ; >b=>a, és a dir, que si la persona es igual a si mateixa, la contraposició es que si no es igual a si mateixa no es la mateixa persona. De la mateixa manera podem dir que tot èsser no te perque ser la mateixa persona, doncs pot ser tinga els mateixos trets físics pero no la mateixa identitat.

Raons per a dir que la persona que entra es la mateixa que a eixit

Segons les dos fonts del coneixement de l'Epistemologia, deduïm que es la mateixa persona perque l'hem percebuda per els sentits (font sensorial), és a dir, té els mateixos trets físics, porta la mateixa vestimenta i utilitza el mateix llenguatge. A més a més segons la font racional i el principi de la identitat, tot èsser es igual a si mateix, aleshores la persona que ix i la persona que entra es la mateixa perque construeixen la mateixa identitat.